Aannemersbedrijf gebr. Horstink Twello
 • Horstink Kwaliteitsbouwers van huis uit!

Nieuws van de werkvloer

Subsidie voor woningisolatie – Gemeente Apeldoorn

Na het grote succes van de subsidie op woningisolatie in 2013-2015 is er dit jaar opnieuw geld door de gemeente en de Provincie Gelderland beschikbaar gesteld voor dit doel. Wethouder Sandmann: “Dit is positief voor de lokale economie en draagt bij aan een energieneutraal Apeldoorn”.

Een derde van de totale isolatiekosten wordt gesubsidieerd, met een maximum van €500,- per huis. De regeling is voor vloer, dak-, gevel- en spouwmuurisolatie en het vervangen van bestaand glas door HR++ glas. Om zuiniger met het beschikbare budget om te gaan is het dit jaar niet mogelijk om samen met de buren een aanvraag in te dienen.

Aantal aanvragen

In de periode 2013-2015 zijn er 2676 aanvragen ingediend, waarvan er 2174 zijn goedgekeurd. Daarmee is in totaal ongeveer €1.000.000,– aan subsidie verstrekt. Dit jaar kan er naar schatting voor 225 aanvragen subsidie worden verleend.

Woningisolatie

Subsidie op woningisolatie

Woningeigenaren binnen de gemeente Apeldoorn kunnen vanaf 14 juli subsidie aanvragen voor het isoleren van hun woning. Deze subsidie wordt beschikbaar gesteld door de provincie Gelderland en de gemeente Apeldoorn. Het beschikbare budget is €100.000,-. Aanvragen moeten worden ingediend vóór de start van de werkzaamheden van de betreffende isolatiemaatregelen.

Informatie over de regeling voor eigenaren van woningen uit de gemeente Voorst kunt u vinden op deze pagina: Subsidie voor woningisolatie – gemeente Voorst.

Aanvragen

U kunt uw aanvraag indienen door in te loggen via uw DigiD (vanaf 14 juli beschikbaar). Hier komt u automatisch bij een aanvraagformulier en kunt u de benodigde bijlagen toevoegen. Voeg een offerte/kostenraming toe van de leverancier of installateur met daarin duidelijk vermeld:

 • Kostenspecificatie
 • Beschrijving van de uit te voeren isolatiemaatregelen
 • Isolatiewaarde (Rd-waarde of U-waarde)

Als een aanvraag niet volledig is, dan wordt u binnen twee weken in de gelegenheid gesteld om de aanvraag compleet te maken. Het tijdstip van binnenkomst van de aanvraag wordt bepaald door het moment waarop de aanvraag volledig is.

Is online regelen niet mogelijk, dan kunt u het formulier telefonisch aanvragen via telefoonnummer 14 055 en het formulier af leveren bij het gemeentehuis of via de post. Online indienen heeft de voorkeur.

Uitbetaling subsidie

De toegekende subsidie wordt uitbetaald als u aan alle voorwaarden heeft voldaan; oftewel na de beschikking op het uitbetalingsverzoek.

Het uitbetalingsverzoek moet bestaan uit:

 • Een (kopie)factuur van de leverancier of installateur met hierop duidelijk de uitgevoerde werkzaamheden of eventueel een link naar de offerte.
 • Een betalingsbewijs (= bankafschrift of een afdruk van internetbankieren)
  van de factuur.

Voorwaarden

Voorwaarden voor het krijgen van subsidie op woningisolatie:

 • uitsluitend van toepassing op eigen woningen in de gemeente Apeldoorn, die geschikt en bestemd zijn om voortdurend als hoofdverblijf ter beschikking te staan aan één of meer natuurlijke personen. Uitsluitend eigenaar-bewoners van de woningen en appartementen kunnen gebruik maken van de subsidieregeling
 • de subsidiabele kosten moeten minstens € 300,- bedragen
 • de aanvraag moet worden gedaan voordat het werk is gestart
 • de maatregelen worden uitgevoerd binnen drie maanden na het besluit tot verstrekking van de subsidie
 • het verzoek tot uitbetaling wordt ingediend binnen drie maanden na het besluit tot subsidieverlening en uiterlijk 30 november 2016

Maatregelen die in aanmerking komen voor subsidie:

 • het aanbrengen van vloerisolatie met een isolatiewaarde (Rd-waarde) van tenminste 2,5 m²K/W
 • het aanbrengen van dakisolatie met een isolatiewaarde van tenminste 2,5 m²K/W waarbij isolatie van de vloer van een niet-verwarmde vliering wordt beschouwd als dakisolatie
 • het aanbrengen van gevelisolatie met een isolatiewaarde van tenminste 2,5 m²K/W
 • het aanbrengen van spouwmuurisolatie in de bestaande spouw
 • het vervangen van bestaand glas door HR++glas met een U-waarde van ten hoogste 1,20 W/m²K

Maximaal subsidie bedrag

De subsidie bedraagt maximaal éénderde van de kosten die worden gemaakt met een maximum van € 500,-.

Uitbetaling subsidie

Wij betalen u de toegekende subsidie uit, als u aan alle voorwaarden heeft voldaan. De uitbetaling zal gebeuren ná de beschikking op het uitbetalingsverzoek. Dit uitbetalingsverzoek moet u indienen na afloop van de werkzaamheden. Voeg daarvoor binnen 3 maanden na het uitvoeren van de isolatiemaatregelen én uiterlijk voor 30 november 2016 de verplichte bijlagen toe door het volgen van de volgende stappen:

 1. Log in op mijnapeldoorn.nl (met DigiD)
 2. Zoek links in het menu onder ‘Uw zaken’ uw eerdere subsidieaanvraag op
 3. Voeg onderstaande bijlagen toe met de knop rechts onder ‘nieuw document’:
  • een (kopie)factuur van de leverancier of installateur met hierop duidelijk de uitgevoerde werkzaamheden
  • een betalingsbewijs (een kopie bankafschrift of internetbankieren schermafdruk)

Isolatie en beschermde dieren

Met het verrichten van werkzaamheden aan woningen (renovatie, verbouwing, dakisolatie, na-isolatie, etc) werkt u aan een beter milieu en wellicht ook aan kostenbesparing. Maar tegelijkertijd kan het zijn dat u ook onbedoeld nadelig gevolgen veroorzaakt voor beschermde dieren. Er is immers een aantal soorten dat gebouwen bewoont of er tijdelijk onderdak vindt. Het kan dan gaan om vogels, zoals mussen, gierzwaluwen of om vleermuizen.

Wellicht weet u niet of er dergelijke soorten aanwezig zijn. En wat vaak ook niet bekend is, is dat deze dieren beschermd zijn volgens de Flora- en faunawet.

Voordat u met de werkzaamheden begint zou het dan ook goed zijn om u er van te vergewissen of dergelijke soorten ook bij u kunnen voorkomen en hoe u zou kunnen handelen om te voorkomen dat u deze dieren verstoort of zelfs doodt. En om feitelijk ook te voorkomen dat u in overtreding bent met de genoemde wet.

Bij grotere projecten zal doorgaans een inventarisatie plaatsvinden van aanwezige soorten en de mogelijke effecten van de ingreep. Bij kleinere projecten is dat lastig of (te) kostbaar. In dat geval is het wel van belang dat u weet hoe het beste te werk kan gaan.

Van belang is dat diersoorten op verschillende plekken van een gebouw kunnen voorkomen:

 
Waar Welke soorten
Onder dakpannen Vogels als huismus, gierzwaluw; daarnaast vleermuizen, steenmarter
Op hoge grotere platte daken Incidentele nesten van scholekster
Op zolders Vleermuizen, kerkuil, steenmarter
Achter boeidelen Vleermuizen
In spouwen Vleermuizen
In scheuren/gaten Vleermuizen, gierzwaluw
Achter luiken Vleermuizen
Achter zink/loodslabben Vleermuizen
In muurbegroeiing Huismus en andere vogels
In schoorstenen Vleermuizen, kauw (in tijdelijk onverhitte kanalen)
In oude schuren Steenmarter en steenuil (buitengebied)

NB: bedenk dat een ruimte van 14 mm voldoende is voor toetreding voor vleermuizen

Vaak kunt u zelf nagaan of er soorten voorkomen door bovenstaande plekken te inspecteren of enige tijd te observeren. Ook kunt u letten op sporen: nesten, uitwerpselen, braakballen, etc.

Door de moderne bouw, waarin steeds minder mogelijkheden zijn voor toegangen, krijgen deze gebouwbewonende soorten het steeds moeilijker. Maar vaak is het een kwestie van voorzichtig handelen en zijn er bovendien alternatieven beschikbaar als nestkasten, kant-en-klare-nest-pannen, inmetselbare neststenen, vogelvides onder de eerste dakpannenrij, vleermuiskasten, etc.

Gaat het om vogels, dan mag u in principe geen nesten verstoren. U kunt uw werkzaamheden dan het beste plannen buiten het broedseizoen (doorgaans half maart – half juli). Voor een aantal soorten geldt echter ook dat de nestplekken het héle jaar zijn beschermd; bijvoorbeeld voor uilen en mussen. Als u deze nesten aantast schrijft de wet voor dat u zorgt voor alternatieven (waarbij een ontheffing aan de orde zal zijn).
In het geval van vleermuizen, en zeker als het gaat om kolonies, dan moet u voorzichtig te werk gaan. U kunt dan het beste een bureau inschakelen dat bekend is met deze materie. Het kan zijn dat u een ontheffing van de Flora- en faunawet nodig heeft. In vergaande gevallen kan het voorkomen dat (ver)bouwprojecten worden stilgelegd  als er een ontheffing ontbreekt.

Aanvullende informatie treft u aan in diverse brochures: zie o.a.

 • Vleermuizen in en om het huis van de Stichting Landschapsbeheer Gelderland;
 • Vleermuisvriendelijk bouwen van de Zoogdiervereniging of
 • raadpleeg de checklist Groen Bouwen van de Vogelbescherming op internet.

Voor gekwalificeerde bureaus kunt u terecht op www.netwerkgroenebureaus.nl.

 

Bron: Gemeente Apeldoorn

 • Fotogalerij

  Fotogalerij

  Heeft u (ver)bouw plannen? In de fotogalerij kunt diverse projecten die wij gerealiseerd hebben bekijken.

 • Medewerkers

  Medewerkers

  Bent u benieuwd wie wij zijn? Wij stellen ons graag aan u voor.

 • Historie

  Historie

  Horstink Kwaliteitsbouwers bestaat al meer dan 181 jaar en is een echt familiebedrijf. Het wordt inmiddels geleid door de 6e generatie uit de familie Horstink. Er kan dus wel gezegd worden…